ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
(ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір доручення (надалі за текстом – «Договір») укладається між ФОП «Подоляк Руслан Сергійович" (надалі за текстом – «Адміністратор») та особою, яка визнана Адміністратором Переможцем Акції чи Кампанії та отримала право на придбання товарів, робіт чи послуг за спеціальними умовами (надалі за текстом – «Довіритель»), (разом надалі іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), у формі публічного договору (оферти) про надання послуг, текст якого представлений на інтернет-сайті Адміністратора за адресою: http://www. http://moreza1dolar.com.ua

1.2. В даному Договорі всі терміни та визначення вживаються у розумінні, в якому вони визначені в Угоді Користувача, якщо інше прямо не випливає з контексту даного Договору.

1.3. Акцептом (прийняттям) умов цього Договору вважається повідомлення будь-яким доступним способом Довірителем Адміністратора про свій намір скористатися правом на придбання товарів, робіт чи послуг за спеціальними умовами, яке виникло у Довірителя за результатами проведення Акції чи Кампанії на Сайті Адміністратора.

1.4. У разі незгоди Довірителя з будь-якою з умов даного Договору, Довіритель має право відмовитися від його укладення шляхом повідомлення про це Адміністратора будь-яким доступним способом. При цьому Довіритель остаточно втрачає своє право на придбання товарів, робіт чи послуг за спеціальними умовами.

1.5. Всі повідомлення, сповіщення, претензії та будь-яка інша кореспонденція, що спрямовується один одному Сторонами, вважаються спрямованими належним чином в електронній формі за допомогою e-mail повідомлень, а також у формі повідомлень в межах сайту, передбачених його функціональними особливостями, способом (повідомлення форуму, форми зворотного зв'язку, публікації Адміністратора тощо). Кореспонденція вважається також спрямованою належним чином, якщо вона спрямована Сторонами у письмовій формі з необхідними реквізитами, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.6. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК) даний документ є публічним договором, і у разі прийняття (акцепту) його умов особа зобов'язується виконувати умови Договору.

1.7. Відповідно до умов даного Договору, Довіритель уповноважує, а Адміністратор бере на себе зобов'язання вчинити від імені та за рахунок Довірителя юридичні дії, визначені п. 1.8. Договору, а Довіритель зобов'язується прийняти результат таких дій та сплатити Адміністратору винагороду, визначену умовами даного Договору.

1.8. Довіритель уповноважує Адміністратора вчинити наступні дії відповідно до умов даного Договору:

 • Представляти інтереси Довірителя перед третіми особами з питань укладення від імені Довірителя договору щодо реалізації права на придбання товарів, робіт чи послуг, яке виникло у Довірителя як Переможця проведеної Адміністратором на Сайті Акції чи Кампанії.
 • Укласти від імені Довірителя відповідний договір купівлі-продажу товарів, робіт чи послуг.
 • Здійснити від імені Довірителя оплату за відповідні придбані товари, роботи чи послуги.
 • Вчиняти інші дії, погоджені Сторонами.

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

2.1. Довіритель уповноважує Адміністратора вчиняти всі необхідні дії, спрямовані на виконання умов доручення, передбачені п. 1.8. Договору.

2.2. Адміністратор має право на власний розсуд визначати конкретних осіб, які будуть безпосередньо вчиняти всі чи окремі дії.

2.3. Адміністратор має право самостійно та на власний розсуд визначати порядок та спосіб вчинення окремих дій згідно Договору.

2.4. Дії вчиняються Адміністратором від імені та за рахунок Довірителя.

2.5. Адміністратор має право на власний розсуд змінювати перелік, порядок чи спосіб вчинення дій за даним Договором, якщо це не суперечить Угоді Користувача.

3. ТЕРМІН ТА СФЕРА ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Даний Договір набирає чинності з моменту отримання Адміністратором від Довірителя будь-яким доступним способом повідомлення про згоду Довірителя скористатися своїм правом на придбання товарів, робіт чи послуг за спеціальними умовами, яке виникло у Довірителя як у Переможця Акції чи Кампанії, організованої та проведеної Адміністратором.

3.2. Сфері дії Договору поширюється лише на правовідносини між Адміністратором та Довірителем, які виникають за результатами визначення Довірителя Переможцем конкретної Акції чи Кампанії.

3.3. Даний Договір діє до моменту укладення між Довірителем та третьою особою відповідного договору на придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг, право на укладення яких виникло у Довірителя як у Переможця відповідної Акції чи Кампанії.

3.4. Адміністратор має право припинити дію даного Договору в односторонньому порядку без пояснення причин такого припинення, а також у разі невиконання чи неналежного виконання Довірителем своїх зобов'язань за даним Договором чи порушення Довірителем умов Угоди Користувача, Правил проведення Акції чи інших умов.

4. ВИНАГОРОДА АДМІНІСТРАТОРА

4.1. За вчинення від імені та за рахунок Довірителя дій, визначених даним Договором, Адміністратор має право на винагороду.

4.2. Розмір винагороди становить 1 (одна) гривня без ПДВ.

4.3. Винагорода, визначена п. 4.2. Договору сплачується Адміністратору шляхом утримання ним вказаної суми при здійсненні розрахунку від імені Довірителя за придбані для Довірителя товари, роботи чи послуги.

4.4. Винагорода, сплачена Довірителем згідно умов даного Договору поверненню не підлягає.

4.5. Витрати, пов'язані з укладенням відповідних Договорів на придбання товарів, робіт чи послуг не включаються до вартості винагороди та сплачуються Довірителем окремо самостійно.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Адміністратор згідно даного Договору зобов'язаний:

 • Своєчасно та належним чином вчиняти дії за даним Договором.
 • Інформувати Довірителя про неможливість вчинення відповідних дій.

5.2. Адміністратор має право:

 • У разі необхідності в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.
 • Припинити дію даного Договору в односторонньому порядку.
 • Вимагати від Довірителя належного виконання зобов'язань за Договором.

5.3. Довіритель зобов'язаний:

 • При виконанні даного Договору дотримуватися Угоди Користувача, Правил проведення Акції (Кампанії), Договору про надання інформаційних послуг та інших документів, визначених Адміністратором.
 • Повністю та своєчасно виконувати умови даного Договору.
 • На вимогу Адміністратора вчиняти всі дії, які необхідні для виконання даного Договору.

5.4. Довіритель має право:

 • Отримувати від Адміністратора інформацію з приводу виконання даного Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

6.2. Довіритель несе повну відповідальність за виконання ним своїх зобов'язань за Договором.

6.3. Адміністратор не несе відповідальності перед Довірителем за будь-які дії чи бездіяльність третіх осіб, з якими Довірителем укладаються договори щодо купівлі товарів, виконання робіт чи надання послуг, а також за якість та інші характеристики таких товарів, робіт та послуг.

6.4. Адміністратор не несе відповідальності за невиконання умов даного Договору, якщо таке невиконання не виникло внаслідок його умисних винних дій.

6.5. У разі, якщо внаслідок невиконання чи неналежного виконання Довірителем умов даного Договору Адміністратору буде завдано збитків, Довіритель зобов'язаний компенсувати їх за власний рахунок.

6.6. Адміністратор не є стороною угоди між Користувачем та особою, яка надає товари чи послуги, не бере участі в правовідносинах між ними і не несе відповідальності за їх дії / бездіяльність

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі суперечки, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов даного Договору вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У разі неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, спори між Сторонами з приводу виконання умов даного Договору вирішуються у судовому порядку згідно норм чинного законодавства України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. З усіх питань, які не врегульовані умовами даного Договору, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

8.2. Зміни у даний Договір можуть бути внесені лише за ініціативою Адміністратора шляхом повідомлення Довірителя про такі зміни не пізніше, як за три календарних дні до набрання ними чинності.

8.3. Довіритель не має права передавати свої права та обов'язки за даним Договором третім особам.

8.4. Довіритель надає однозначну та беззаперечну згоду на збір, обробку та використання власних персональних даних Адміністратором, або іншими, уповноваженими Адміністратором третіми особами, без обмеження строком та територією, з метою належного виконання умов Договору та забезпечення належного ведення Адміністратором обліку відносин між Адміністратором та Довірителем, забезпечення правомірного ведення баз персональних даних Адміністратора, у тому числі, для передачі третім особам, у випадках, визначених чинним законодавством України.

8.5. Невід'ємною частиною даного Договору є Угода Користувача. Невиконання чи неналежне виконання Угоди Користувача вважається невиконанням чи неналежним виконанням умов даного Договору.Адміністратор:

Фізична особа-підприємець
«Подоляк Руслан Сергійович»
Адреса для листування:
79000, м. Львів, а/с 6104
Юридична адреса:
79056, м. Львів,
вул. Гайдучка, 1
Ід.Код 2994511756
№ рах. 26005053705169
МФО Банку 325321
ЗГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»
Контактна інформація:
Тел. (068) 015-44-41,

 

Підприємець__________Р.С. Подоляк

Довіритель:

Фізична особа